O funduszu

Dyrekcja VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach przy współpracy z Zarządem Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Stowarzyszeniem Wychowanków i Przyjaciół VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach, z inicjatywy wychowanków Profesora Teodora Paliczki i nauczycieli matematyki w VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach ustanawia Nagrodę im. Profesora Teodora Paliczki dla uczniów VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie którzy wykażą się nieprzeciętnymi osiągnięciami w dziedzinie matematyki.

O nagrodę wnioskować mogą: nauczyciel matematyki, wychowawca, dyrektor szkoły, samorząd szkolny oraz instytucje zewnętrzne. Termin składania wniosków upływa 15 stycznia danego roku kalendarzowego.

Fundusz celowy Nagrody

Przy Stowarzyszeniu Wychowanków i Przyjaciół VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach tworzy się fundusz celowy Nagrody. Na fundusz Nagrody przyjmowane są darowizny od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych i organizacji nie posiadających osobowości prawnej. Numer konta funduszu:

Rada Rodziców VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skołodowskiej-Curie w Katowicach
Katowice 40-097 ul. 3 Maja 42
NIP: 634 23 16 206
Bank: PKO Bank Polski
Numer rachunku: 98 1020 2313 0000 3802 0019 9786
Z dopiskiem: Nagroda im. Prof.T.Paliczki

Kapituła Nagrody

Nagroda jest przyznawana przez Kapitułę Nagrody. Kapituła Nagrody powoływana jest raz na 3 lata. Prawo do wskazania członków Kapituły mają: dyrektor VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach, prezes  Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach, prezes Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego, przedstawiciel Rodziny Profesora Teodora Paliczki. Członków Kapituły wybiera się spośród: przedstawicieli dyrekcji VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach, wychowanków oraz uczniów Profesora T. Paliczki, nauczycieli matematyki w VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach, przedstawicieli Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego i przedstawicieli Rodziny Profesora Teodora Paliczki.

Obecnie w skład Kapituły Nagrody wchodzą:
prof. dr hab. Michał Baczyński (przewodniczący) – prezes Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego,
prof. dr hab. Maciej Sablik - wiceprezes Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego,
prof. dr Krzysztof Rafał Apt (przewodniczący honorowy) – wychowanek prof. Teodora Paliczki,
mgr Maria Dłotko – dyrektor VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach,
mgr inż. Ewa Brzózka – sekretarz i wychowanka Profesora T. Paliczki,
mgr Ewa Paliczka – córka prof. T. Paliczki,
mgr Anna Lasak-Mazurkiewicz – nauczycielka matematyki w VIII LO i wychowanka prof. T. Paliczki,
mgr Renata Suchanek – członek Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego, wieloletnia nauczycielka matematyki w VIII LO.

Kapituła Nagrody ustala w styczniu każdego roku wysokość nagrody (w zależności od dostępnych środków) i wyłania spośród kandydatów jednego (w szczególnych przypadkach - dwóch) laureatów Nagrody. Uroczyste wręczenie Nagrody ma miejsce podczas dorocznej Sesji Popularnonaukowej: „Spotkania z Matematyką” organizowanej przez VIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach oraz Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Wnioski o przyznanie nagrody wraz z załącznikami (kopie dyplomów, potwierdzenia działalności w instytucjach pozaszkolnych, itp.) należy składać w sekretariacie VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach do 15 stycznia danego roku kalendarzowego.

» Regulamin Nagrody (format PDF)
» Wniosek dla Nagrody (format Word doc)